Školní poradenské pracoviště

INFORMACE O ČINNOSTI ŠPP PŘI 2. ZŠ A MŠ BEROUN od října 2014

Od 15. 10. 2014 je opět v provozu Školní poradenské pracoviště při 2. základní a mateřské škole Preislerova v Berouně. Toto pracoviště navazuje na činnost Školního poradenského pracoviště, které zde působilo v letech 2012 – 2014 a bylo financováno z prostředků grantu Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze. Současné Školní poradenské pracoviště je financováno z rozpočtu zřizovatele mateřských škol a základních škol v Berouně, Městem Beroun. Působnost tohoto pracoviště je proto zaměřena na všechny státní Mateřské a Základní školy na území města Beroun. Jedná se tedy o mateřské školy Sluníčko ve Vančurově ulici, MŠ Pohádka při 2. základní a mateřské škole, Mateřská škola Vrchlického, Duhová školka v Drašarově ulici, Mateřská škola Pod Homolkou a Mateřská škola Tovární, dále se jedná o základní školy: Jungmannova základní škola, 2. základní a mateřská škola v Preislerově ulici, Základní škola Wagnerovo náměstí a Základní škola Závodí.

Současný tým tvoří čtyři pracovnice se vzděláním v oboru psychologie a speciální pedagogiky, kdy každá z pracovnic má ve své péči konkrétní mateřskou či základní školu. Rodiče se mohou informovat u vedení své školy nebo školky, na koho se mohou obrátit se svým případným problémem. Pracovnice Školního poradenského pracoviště budou mít vytvořené zázemí, jak na základní škole v Preislerově ulici, tak v mateřské škole v Drašarově ulici. Stěžejní část práce však bude probíhat na půdě jednotlivých základních a mateřských škol, které také poskytnou prostory pro terénní činnost s dětmi.

V mateřských školách se budou pracovnice věnovat dětem, které potřebují pomoci rozvinout své individuální schopnosti, jež jsou důležité k úspěšnému zvládnutí nároků školní docházky. Půjde např. o rozvoj motorických, percepčních a kognitivních schopností. Péče bude probíhat jak individuálně, tak v malých skupinkách. Samozřejmostí budou také konzultace pro rodiče i pedagogy a v případě zájmu přednášky pro rodiče i pedagogické sbory.

V rámci péče v základních školách půjde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, bude poskytována individuální terapie, reedukační péče pro děti s poruchami učení i skupinová práce s třídními kolektivy. Součástí bude taktéž konzultační činnost, jak s rodiči jednotlivých žáků, tak s pedagogy jednotlivých škol.

Práce školního poradenského pracoviště se bude na každé základní i mateřské škole odvíjet od potřeb jednotlivých dětí a bude nastavena tak, aby došlo k navázání co nejužší spolupráce mezi rodinou, školou i poradenským pracovištěm.

Školní speciální psycholog Mgr. M.Sklenářová - zájemci o konzultaci se přihlásí ve své třídě, kde obdrží smlouvu k vyplnění.

Metodická příručka pro Mateřské školy ke stažení zde.

 

  • spp.pdf

    Školní poradenské pracoviště 2022-2023

Script logo Script logo